You are not connected. Please login or register

  Chuyển đến trang : 1, 2  Next

  Style 1
  27112011
  Admin
  Admin
  [Only topic] Thanh level (3 thanh, giới tính, chủng tộc,....) 13410281682049916341_574_574(*) Phiên bản hỗ trợphpBB2punBb
  Chú ý:
  Để cài đặt được tất cả các MOD level, các bạn phải kích hoạt Points và Reputation trước, bằng cách: Modules >> Points and reputation >> Points system >> General options Chỉnh như sau: (In đậm tô đỏ là bắt buộc)
  • Activate points system : Yes
  • Display average points per message : Yes
  • "Points" field name : (Điền gì tùy bạn)
  • Display this field in : Profile & Messages (Check cả 2)
  • Display this field for users that are at least : Guests

  Tham khảo hình sau: https://i.servimg.com/u/f81/17/70/31/89/per13.png
  Kích hoạt Reputation: Modules >> Points and reputation >> Reputation >> General options Kích hoạt Yes - Yes (có hết)


  Bước 1:
  Quản lý người dùng & Quản lý nhóm --> Profiles --> Tạo một mục mới, điền thông tin như sau:
  Type : List
  Name : gender
  Necessarily filled ?
  Display : Tích hết
  Display type : Text
  Who can modify the profile field value ? Tích hết tiếp
  Cho các mục chọn như sau:
  - 1. Nam
  - 2. Nữ

  Bước 2:
  Modules --> HTML pages management --> Tạo một trang mới, cho code này vào:
  Code:

  function changeImg(){
  x = document.getElementsByTagName('span')
  for(i=0;i<x.length;i++){
  if(window.onload != 'resize_images()'){
  if ((x[i].style.color=="rgb(255, 255, 255)")||(x[i].style.color=="#ffffff")) {newHTML = "<img src=\"http://i977.photobucket.com/albums/ae260/bjusuc/Phu%20Nguyen/admin.gif\">" + "</img>" + x[i].innerHTML}
   

  else if((x[i].style.color=="rgb(0, 4, 255)")||(x[i].style.color=="#0004ff")) {newHTML = "<img src=\"http://i977.photobucket.com/albums/ae260/bjusuc/Phu%20Nguyen/member.gif\">" + "</img>" + x[i].innerHTML}
   

  else {newHTML= x[i].innerHTML}}
  x[i].innerHTML = newHTML;
  }
  }
   
  function init(){
  dir="http://i292.photobucket.com/albums/mm30/huylordno1/pet/"
  var avatarname=""
  var title1="Level"
  var title2="<img src='http://i25.servimg.com/u/f25/14/75/71/76/str-110.jpg' alt='strenght'>";
  var title3="<img src='http://i25.servimg.com/u/f25/14/75/71/76/def-110.jpg' alt='defense'>";
  var title4="<img src='http://i25.servimg.com/u/f25/14/75/71/76/exp-110.jpg'>";
  var xperpost="8"
  var xperexp="100"
  var xperreptt="12"
  var xpneeded="4390"
  var aqname="<img src='http://i25.servimg.com/u/f25/14/75/71/76/int-110.jpg' alt='Intelligent'>";
  var aqsign=" <img src='http://i25.servimg.com/u/f25/14/75/71/76/point-10.jpg' alt='point'>";
  var aq=[];
  var display=[];
  var level=[];
  var posts=[];
  var repts=[];
  var cts=[];
  var firstchar=[];
  var gendervn = new Array()
  gendervn[0]="<img src='http://i1097.photobucket.com/albums/g342/lethanhton4r/avatar/boy/1.gif'>";
  gendervn[1]="<img src='http://i1097.photobucket.com/albums/g342/lethanhton4r/avatar/boy/3.gif'>";
  gendervn[2]="<img src='http://i1097.photobucket.com/albums/g342/lethanhton4r/avatar/boy/4.gif'>";
  gendervn[3]="<img src='http://i1097.photobucket.com/albums/g342/lethanhton4r/avatar/boy/6.gif'>";
  gendervn[4]="<img src='http://i1097.photobucket.com/albums/g342/lethanhton4r/avatar/boy/9.gif'>";
  gendervn[5]="<img src='http://i1097.photobucket.com/albums/g342/lethanhton4r/avatar/boy/11.gif'>";
  gendervn[6]="<img src='http://i1097.photobucket.com/albums/g342/lethanhton4r/avatar/boy/13.gif'>";
  gendervn[7]="<img src='http://i1097.photobucket.com/albums/g342/lethanhton4r/avatar/boy/15.gif'>";
  gendervn[8]="<img src='http://i1097.photobucket.com/albums/g342/lethanhton4r/avatar/boy/19.gif'>";
  gendervn[9]="<img src='http://i1097.photobucket.com/albums/g342/lethanhton4r/avatar/boy/20.gif'>";
   
  gendervn[10]="<img src='http://i1097.photobucket.com/albums/g342/lethanhton4r/avatar/girl/1.gif'>";
  gendervn[11]="<img src='http://i1097.photobucket.com/albums/g342/lethanhton4r/avatar/girl/3.gif'>";
  gendervn[12]="<img src='http://i1097.photobucket.com/albums/g342/lethanhton4r/avatar/girl/4.gif'>";
  gendervn[13]="<img src='http://i1097.photobucket.com/albums/g342/lethanhton4r/avatar/girl/6.gif'>";
  gendervn[14]="<img src='http://i1097.photobucket.com/albums/g342/lethanhton4r/avatar/girl/9.gif'>";
  gendervn[15]="<img src='http://i1097.photobucket.com/albums/g342/lethanhton4r/avatar/girl/11.gif'>";
  gendervn[16]="<img src='http://i1097.photobucket.com/albums/g342/lethanhton4r/avatar/girl/13.gif'>";
  gendervn[17]="<img src='http://i1097.photobucket.com/albums/g342/lethanhton4r/avatar/girl/15.gif'>";
  gendervn[18]="<img src='http://i1097.photobucket.com/albums/g342/lethanhton4r/avatar/girl/19.gif'>";
  gendervn[19]="<img src='http://i1097.photobucket.com/albums/g342/lethanhton4r/avatar/girl/20.gif'>";
  aqperpost="7"

  x = document.getElementsByTagName('div')
  for(y=0;y<x.length;y++)
  {
  if(x[y].className == "postprofile"){
  nick= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
  posts[nick]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("posts</span>: </span>")[1]);
   
  nic= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
  repts[nic]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("points</span>: </span>")[1]);
   
  nict= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
  cts[nict]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("gender</span>: </span>")[1]);
   
  var levell=[];
  var xp=[];
  var firstchar=[];
  xp[nick]=posts[nick]*xperpost+repts[nic]*xperreptt
  level[nick]=(xp[nick]/xpneeded)
  var exp = Math.floor((level[nick]-Math.floor(level[nick]))*xperexp)
  var phansonguyen = Math.floor(level[nick]+parseInt(1));
  var xptogo = Math.floor(level[nick]+parseInt(1))*xpneeded
  firstchar[nick]=nick.charAt(0);
   
  aq[nick]="YĂªu cầu vĂ o lĂ½ lịch cập nhật giá»›i tĂ­nh (gender) cho mình"
  aq[nick]=(aqperpost*posts[nick])
   

  var avatar=[];
        if (cts[nict] == 1) {
  if (phansonguyen==1)
  {avatar[nick]=gendervn[0]}
  if (phansonguyen==2)
  {avatar[nick]=gendervn[1]}
  if (phansonguyen==3)
  {avatar[nick]=gendervn[2]}
  if (phansonguyen==4)
  {avatar[nick]=gendervn[3]}
  if (phansonguyen==5)
  {avatar[nick]=gendervn[4]}
  if (phansonguyen==6)
  {avatar[nick]=gendervn[5]}
  if (phansonguyen==7)
  {avatar[nick]=gendervn[6]}
  if (phansonguyen==8)
  {avatar[nick]=gendervn[7]}
  if (phansonguyen==9)
  {avatar[nick]=gendervn[8]}
  if (phansonguyen>=10)
  {avatar[nick]=gendervn[9]}
        }  else  {
            if (cts[nict] == 2) {
  if (phansonguyen==1)
  {avatar[nick]=gendervn[10]}
  if (phansonguyen==2)
  {avatar[nick]=gendervn[11]}
  if (phansonguyen==3)
  {avatar[nick]=gendervn[12]}
  if (phansonguyen==4)
  {avatar[nick]=gendervn[13]}
  if (phansonguyen==5)
  {avatar[nick]=gendervn[14]}
  if (phansonguyen==6)
  {avatar[nick]=gendervn[15]}
  if (phansonguyen==7)
  {avatar[nick]=gendervn[16]}
  if (phansonguyen==8)
  {avatar[nick]=gendervn[17]}
  if (phansonguyen==9)
  {avatar[nick]=gendervn[18]}
  if (phansonguyen>=10)
  {avatar[nick]=gendervn[19]}
                              }
                  }
  expgender="<img src='http://sinhvienit.net/@forum/images/rpg/blue.gif' width='"+exp+"%' height='9px'>";
  expgender2="<img src='http://sinhvienit.net/@forum/images/rpg/exp.gif' width='2px' height='9px'>";
  expss= "<div class='expbg'><div class='expbg2'><fieldset style='padding: 1px; border: #add8e6 1px solid;'>"+expgender+""+expgender2+"</fieldset></div></div>";
   
  stats=""+avatarname+""+avatar[nick]+"<BR><b>"+title1+": "+ phansonguyen +" (+"+exp+"%)</b></center>"+expss+""
   
  if(x[y].innerHTML.match(/Choice/i)){
  x[y].innerHTML +="<span class='gensmall'><fieldset>You do not have genders<fieldset>";}
  else{x[y].innerHTML +="<span class='gensmall'><fieldset><center>" + stats+"</fieldset>";}
  }}
  }
  function start() {changeImg(); init();} window.onload = start();

  Bước 3:
  Display --> Quản Lý Tổng Thể --> overall_footer, cho đoạn code này vào đầu hoặc cuối chi cũng ok hết:
  Code:
  <script type="text/javascript" src="http://fm-wiki.123.st/h213-page"></script>
  Trong đó
  Code:
  http://fm-wiki.123.st/h213-page
  là link trang HTML bạn đã tạo ở bước 2.

  Bước 4: Chèn code hiển thị level. Nhét code dưới vào viewtopic
  Code:
  <div class="postprofile" align="left"><span style="font-size:11px;font-family:Tahoma;font-weight:normal; display: none;">
  <!-- BEGIN profile_field -->
              {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
              <!-- END profile_field --></span></div>

  Bước 5:
  Giờ bạn phải vào mục thông tin thành viên, cập nhật gender cho thành viên của mình, hoặc bảo mọi người vào lý lịch cập nhật Smile
  Reply để xem cách làm I love you
  Chúc các bạn may mắn Smile  Được sửa bởi Admin ngày 15/06/13, 07:10 pm; sửa lần 5.

  https://fm-wiki.123.st/
  Share this post on: reddit

  Chuyển đến trang : 1, 2  Next

  Permissions in this forum:
  Bạn không có quyền trả lời bài viết

  Comments

  cu0ng815
  cu0ng815
  thanks naz

  Bài gửi
  cu0ng815
  cu0ng815
  bạn ơi thế phần list trong phần gender điền j` thế?
  nam và nữ hay boy và girl vậy bạn...

  Bài gửi
  Admin
  Admin
  Bạn có thể so sánh các mục phần gender của 4r mình Smile
  Cho các mục chọn như sau:
  - 0. No choice
  - 1. Nam
  - 2. Nữ

  Bài gửi
   04/12/11, 02:01 pm
  Admin
  Admin
  [Only topic] Thanh level (3 thanh, giới tính, chủng tộc,....) Cho0710(*) Phiên bản hỗ trợpunBb, Invision

  General >> Messages and e-mails >> Announcements:
  General announcements options
  • Activate announcements : Yes
  • Announcements display : All pages
  • Scrolling : No

  Tạo mới ([Only topic] Thanh level (3 thanh, giới tính, chủng tộc,....) Ajouter)
  • Name : drop down
  • Content * :
   Code:
   <span class="name" id="userID" style="display:none">{USERLINK}</span>
   <span style="display:none" id="numID"></span>

  Nhớ là phải luôn luôn đặt drop down lên trên cùng.

  General >> Forum >> Categories and forums >> Tạo chuyên mục mới: Tên : Linh Thú
  Phân quyền: [Only topic] Thanh level (3 thanh, giới tính, chủng tộc,....) Per10

  Modules >> Points and reputation >> Points system >> Points management: Chỉnh như sau:
  [Only topic] Thanh level (3 thanh, giới tính, chủng tộc,....) Per11

  Users & Groups >> Users >> Profiles >> Tạo mới
  [Only topic] Thanh level (3 thanh, giới tính, chủng tộc,....) Per12
  View id mục này rồi thay vào profile_field_2_4 trong đoạn HTML ở bước dưới.

  Tạo trang HTML mới (lưu 2 lần) [Đã fix lỗi macco]
  Nội dung đã được ẩn bạn phải bỏ phiếu đánh giá trước khi xem nội dung.
  Code:
  <style>.thuty img{width:30px!important;height:20px}
  fieldset{border: 1px solid #ddd; width: 90%; margin-left: 10px}
  .thong{font-weight: 400; padding: 10px; padding-top: 5px!important}
  .alt1>img,.alt>b{margin-left: 40px; margin-top: 15px}

  /*.alt1 center:nth-child(1),.alt1 center:nth-child(2),.alt1 center:nth-child(3),.alt1 center:nth-child(4){margin-top: -15px!important}
  */
  .alt1 center{margin-top: 0px}

  .alt1{height:180px!important}</style>

  <style type="text/css">
  .thudo img{height:150px}
  .table0 td{border:1px solid #ddd}
  .table{padding-top:0px!important}
  .thuty img{width:75px;border:2px solid white;cursor:pointer}
      /* alert------------------------- */
  .alert .close{color:#000;filter:alpha(opacity=20);float:right;font-size:13px;font-weight:700;line-height:18px;opacity:.2;position:relative;right:-21px;text-shadow:0 1px 0 #fff;top:-2px}
  .alert .close:hover{color:#000;cursor:pointer;filter:alpha(opacity=40);opacity:.4;text-decoration:none}
  .alert,.alerts{border:1px solid transparent;border-radius:4px;margin-bottom:18px;text-shadow:0 1px 0 rgba(255,255,255,0.5);padding:8px 35px 8px 14px}
  .alerts{display:block!important}
  .alert{position:fixed;z-index:999;bottom:15px;left:5px}
  .alert-info{background-color:#d9edf7;color:#3a87ad;border-color:#bce8f1}
  .alert-block{background-color:#FCF8E3;color:#C09853;border-color:#FBEED5}
  .alert-success{background-color:#dff0d8;color:#468847;border-color:#d6e9c6}
  .alert-error{background-color:#f2dede;color:#b94a48;border-color:#eed3d7}
  </style>

  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tbody><tr><td><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/iaza1410.gif" width="18" height="2"></td><td background="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/iaza1411.gif" style="background-repeat:repeat-x"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/iaza1412.gif" width="205" height="2"></td><td><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/iaza1413.gif" width="4" height="2"></td></tr><tr><td background="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/iaza1414.gif" style="background-position:right; background-repeat:repeat-y" valign="bottom" align="right"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/iaza1415.gif"></td><td background="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/box10.gif" style="padding: 10px 10px 10px 10px" width="100%"> <div class="l9x"><dl>

               <div class="table_bg">
                 <table width="100%" align="center">
                   <tbody><tr>
                     <td class="votesex" align="center"><b><font size="5" color="blue">Chào mừng bạn đến với Shop Level của <a href="http://invision.chinhphuc.info"><font size="6" color="red"><strong>IFC</strong></font></a></font></b></td>
                   </tr>
                     <tr>
                     <td class="votesex" align="center"><i><font size="2" color="#A100A1">♥️ Chúc bạn có những phút giây vui vẻ với forum ♥️</font></i></td>
                   </tr>
                   <tr>
                     <td align="center"><b><font size="2" color="#09DB21">♥️ Còn bây giờ thì mua sắm hết ga nào ♥️</font></b></td>
                   </tr>
                   <tr>
                     <td align="center"><img src="http://i208.photobucket.com/albums/bb203/ureal777/glitter1fe.gif"/></td>
                   </tr>
                   <tr>
                     <td align="center"><img src="http://i208.photobucket.com/albums/bb203/ureal777/glitter1fe.gif"/></td>
                   </tr>
                   <tr>
                     <td>
  <span style="font-size: 17px"><i><font face="Georgia"><font color="#9c11ed">Bản quyền thuộc về</font> <b><font size="5" color="#FA0000">IFC</font></b><font color="#9c11ed">. Yêu cầu giữ nguyên nguồn và không thay đổi bất cứ điều gì khi sử dụng hay sao chép đi nơi khác <img src="http://r18.imgfast.net/users/1813/30/30/34/smiles/1036251537.gif"/></font></font></i></span>
  </td>
                   </tr>
                  </tbody></table>
               </div>

  </dl></div></td><td background="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/iaza1416.gif"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/iaza1417.gif"></td></tr><tr><td><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/iaza1418.gif" width="18" height="6"></td><td background="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/iaza1419.gif" style="background-repeat:repeat-x"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/iaza1420.gif" width="205" height="6"></td><td><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/iaza1421.gif" width="4" height="6"></td></tr></tbody></table>

      <b><div width="100%" align="center" style="text-shadow: 0 1px 1px #000;color:blue">Click Để Chọn Nhân Vật.</div></b>

  <div width="100%" align="center">
  <table width="100%"><tr><td width="70%">

  <div class="module borderwrap"><div class="maintitle"><h3>Các Nhân Vật</h3></div>

  <div class="box-content">
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="table0">
                            <tbody><thead><tr>
                              <th width="30px" class="votesex" scope="col">Tên Nhân Vật</th>
                              <th width="60px" scope="col" class="votesex"><div align="center">Cấp độ 1</div></th>
                              <th width="60px" scope="col" class="votesex"><div align="center">Cấp độ 20</div></th>
                            </tr></thead>

                            <tr style="background:#FFF">
                             <td class="alt1"><img style="margin-top: 15px; margin-left: -3px" src="http://i69.servimg.com/u/f69/17/70/31/89/new10.gif"/> <center style="margin-top: -18px"><b><span class="thuty"><img alt="adac" src=""/></span> Aerodactyl</b></center>
  <fieldset><legend><span class="info"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/17/70/31/89/info_i10.png"> Thông tin PET:</span></legend><div class="thong">
  <i>Thể loại</i>: <b>Thú chiến</b><br>
  <i>Tiến hóa</i>: <b>Nhanh</b><br>
  <i>Sức mạnh</i>: <b>78%</b><br>
  <i>Tốc độ</i>: <b>87%</b><br>
  <i>Thiên hướng</i>: <b>Tấn công từ trên cao</b><br><br>

  <strong>Đánh giá</strong>: Trung bình</div></fieldset><br></td>
                              <td><div align="center"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/17/70/31/89/adac0110.gif" width="120" height="150"></div></td>
                              <td><div align="center"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/17/70/31/89/adac0910.gif" width="120" height="150"></div></td>
                            </tr>
                            <tr style="background:#FFF">
                             <td class="alt1"><img style="margin-top: 15px; margin-left: -3px" src="http://i69.servimg.com/u/f69/17/70/31/89/new10.gif"/> <center style="margin-top: -18px"><b><span class="thuty"><img alt="aisa" src=""/></span> Aisha</b></center>
  <fieldset><legend><span class="info"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/17/70/31/89/info_i10.png"> Thông tin PET:</span></legend><div class="thong">
  <i>Thể loại</i>: <b>Thú chiến</b><br>
  <i>Tiến hóa</i>: <b>Tương đối nhanh</b><br>
  <i>Sức mạnh</i>: <b>70%</b><br>
  <i>Tốc độ</i>: <b>86%</b><br>
  <i>Thiên hướng</i>: <b>Phòng thủ</b><br><br>

  <strong>Đánh giá</strong>: Trung bình</div></fieldset><br></td>
                              <td><div align="center"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/17/70/31/89/aisa0110.gif" width="120" height="150"></div></td>
                              <td><div align="center"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/17/70/31/89/aisa0910.gif" width="120" height="150"></div></td>
                            </tr>
                            <tr style="background:#FFF">
                             <td class="alt1"><img style="margin-top: 15px; margin-left: -3px" src="http://i69.servimg.com/u/f69/17/70/31/89/new10.gif"/> <center style="margin-top: -18px"><b><span class="thuty"><img alt="anod" src=""/></span> Aeanoid</b></center>
  <fieldset><legend><span class="info"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/17/70/31/89/info_i10.png"> Thông tin PET:</span></legend><div class="thong">
  <i>Thể loại</i>: <b>Thú chiến</b><br>
  <i>Tiến hóa</i>: <b>Rất Nhanh</b><br>
  <i>Sức mạnh</i>: <b>74%</b><br>
  <i>Tốc độ</i>: <b>93%</b><br>
  <i>Thiên hướng</i>: <b>Tấn công mạnh</b><br><br>

  <strong>Đánh giá</strong>: Mạnh</div></fieldset><br></td>
                              <td><div align="center"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/17/70/31/89/anod0110.gif" width="120" height="150"></div></td>
                              <td><div align="center"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/17/70/31/89/anod0910.gif" width="120" height="150"></div></td>
                            </tr>
                            <tr style="background:#FFF">
                             <td class="alt1"><img style="margin-top: 15px; margin-left: -3px" src="http://i69.servimg.com/u/f69/17/70/31/89/new10.gif"/> <center style="margin-top: -18px"><b><span class="thuty"><img alt="etra" src=""/></span> Aetra</b></center>
  <fieldset><legend><span class="info"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/17/70/31/89/info_i10.png"> Thông tin PET:</span></legend><div class="thong">
  <i>Thể loại</i>: <b>Thú chiến</b><br>
  <i>Tiến hóa</i>: <b>Rất Nhanh</b><br>
  <i>Sức mạnh</i>: <b>95%</b><br>
  <i>Tốc độ</i>: <b>67%</b><br>
  <i>Thiên hướng</i>: <b>Phòng thủ, dai sức</b><br><br>

  <strong>Đánh giá</strong>: Trung bình</div></fieldset><br></td>
                              <td><div align="center"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/17/70/31/89/etra0110.gif" width="120" height="150"></div></td>
                              <td><div align="center"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/17/70/31/89/etra0910.gif" width="120" height="150"></div></td>
                            </tr>


                            <tr style="background:#FFF">
                             <td class="alt1"><center><b><span class="thuty"><img alt="chim" src=""/></span> Delta Bird</b></center>
  <fieldset><legend><span class="info"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/17/70/31/89/info_i10.png"> Thông tin PET:</span></legend><div class="thong">
  <i>Thể loại</i>: <b>Thú chiến</b><br>
  <i>Tiến hóa</i>: <b>Trung bình</b><br>
  <i>Sức mạnh</i>: <b>75%</b><br>
  <i>Tốc độ</i>: <b>80%</b><br>
  <i>Thiên hướng</i>: <b>Tấn công từ trên cao</b><br><br>

  <strong>Đánh giá</strong>: Trung bình</div></fieldset><br></td>
                              <td><div align="center"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/17/70/31/89/chim0110.gif" width="120" height="150"></div></td>
                              <td><div align="center"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/17/70/31/89/chim0910.gif" width="120" height="150"></div></td>
                            </tr>
                            <tr style="background:#FFF">
                    <td class="alt1"><center><b><span class="thuty"><img alt="cho" src=""/></span> Anpha Wolf</b></center>
  <fieldset><legend><span class="info"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/17/70/31/89/info_i10.png"> Thông tin PET:</span></legend><div class="thong">
  <i>Thể loại</i>: <b>Thú chiến</b><br>
  <i>Tiến hóa</i>: <b>Trung bình</b><br>
  <i>Sức mạnh</i>: <b>88%</b><br>
  <i>Tốc độ</i>: <b>83%</b><br>
  <i>Thiên hướng</i>: <b>Tấn công</b><br><br>

  <strong>Đánh giá</strong>: Mạnh</div></fieldset><br></td>
                              <td><div align="center"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/17/70/31/89/cho0110.gif" width="120" height="150"></div></td>
                              <td><div align="center"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/17/70/31/89/cho0910.gif" width="120" height="150"></div></td>
                            </tr>
                            <tr style="background:#FFF">
                           <td class="alt1"><center><b><span class="thuty"><img alt="den" src=""/></span> Beta Black</b></center>
  <fieldset><legend><span class="info"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/17/70/31/89/info_i10.png"> Thông tin PET:</span></legend><div class="thong">
  <i>Thể loại</i>: <b>Thú chiến</b><br>
  <i>Tiến hóa</i>: <b>Trung bình</b><br>
  <i>Sức mạnh</i>: <b>85%</b><br>
  <i>Tốc độ</i>: <b>89%</b><br>
  <i>Thiên hướng</i>: <b>Tấn công</b><br><br>

  <strong>Đánh giá</strong>: Mạnh</div></fieldset><br></td>
                              <td><div align="center"><img src="http://i35.servimg.com/u/f35/16/75/78/56/den0110.gif" width="120" height="150"></div></td>
                              <td><div align="center"><img src="http://i35.servimg.com/u/f35/16/75/78/56/den0910.gif" width="120" height="150"></div></td>
                            </tr>
                            <tr style="background:#FFF">
                            <td class="alt1"><center><b><span class="thuty"><img alt="gai" src=""/></span> Beta White</b></center>
  <fieldset><legend><span class="info"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/17/70/31/89/info_i10.png"> Thông tin PET:</span></legend><div class="thong">
  <i>Thể loại</i>: <b>Thú chiến</b><br>
  <i>Tiến hóa</i>: <b>Trung bình</b><br>
  <i>Sức mạnh</i>: <b>80%</b><br>
  <i>Tốc độ</i>: <b>93%</b><br>
  <i>Thiên hướng</i>: <b>Tấn công</b><br><br>

  <strong>Đánh giá</strong>: Mạnh</div></fieldset><br></td>
                              <td><div align="center"><img src="http://i35.servimg.com/u/f35/16/75/78/56/gai0110.gif" width="120" height="150"></div></td>
                              <td><div align="center"><img src="http://i35.servimg.com/u/f35/16/75/78/56/gai0910.gif" width="120" height="150"></div></td>
                            </tr>
                            <tr style="background:#FFF">
                         <td class="alt1"><center><b><span class="thuty"><img alt="giap" src=""/></span> Pet Armour</b></center>
  <fieldset><legend><span class="info"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/17/70/31/89/info_i10.png"> Thông tin PET:</span></legend><div class="thong">
  <i>Thể loại</i>: <b>Thú chiến</b><br>
  <i>Tiến hóa</i>: <b>Trung bình</b><br>
  <i>Sức mạnh</i>: <b>98%</b><br>
  <i>Tốc độ</i>: <b>53%</b><br>
  <i>Thiên hướng</i>: <b>Phòng thủ</b><br><br>

  <strong>Đánh giá</strong>: Rất Mạnh</div></fieldset><br></td>
                              <td><div align="center"><img src="http://i35.servimg.com/u/f35/16/75/78/56/giap0110.gif" width="120" height="150"></div></td>
                              <td><div align="center"><img src="http://i35.servimg.com/u/f35/16/75/78/56/giap0910.gif" width="120" height="150"></div></td>
                            </tr>
                            <tr style="background:#FFF">
                     <td class="alt1"><center><b><span class="thuty"><img alt="jeni" src=""/></span> Pet Jeni</b></center>
  <fieldset><legend><span class="info"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/17/70/31/89/info_i10.png"> Thông tin PET:</span></legend><div class="thong">
  <i>Thể loại</i>: <b>Thú chiến</b><br>
  <i>Tiến hóa</i>: <b>Rất Chậm</b><br>
  <i>Sức mạnh</i>: <b>53%</b><br>
  <i>Tốc độ</i>: <b>63%</b><br>
  <i>Thiên hướng</i>: <b>Tấn công</b><br><br>

  <strong>Đánh giá</strong>: Yếu</div></fieldset><br></td>
                              <td><div align="center"><img src="http://i35.servimg.com/u/f35/16/75/78/56/jeni0110.gif" width="120" height="150"></div></td>
                              <td><div align="center"><img src="http://i35.servimg.com/u/f35/16/75/78/56/jeni0910.gif" width="120" height="150"></div></td>
                            </tr>
                            <tr style="background:#FFF">
                          <td class="alt1"><center><b><span class="thuty"><img alt="meo" src=""/></span> Cat Voliew</b></center>
  <fieldset><legend><span class="info"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/17/70/31/89/info_i10.png"> Thông tin PET:</span></legend><div class="thong">
  <i>Thể loại</i>: <b>Thú chiến</b><br>
  <i>Tiến hóa</i>: <b>Trung bình</b><br>
  <i>Sức mạnh</i>: <b>96%</b><br>
  <i>Tốc độ</i>: <b>89%</b><br>
  <i>Thiên hướng</i>: <b>Tấn công</b><br><br>

  <strong>Đánh giá</strong>: Rất Mạnh</div></fieldset><br></td>
                              <td><div align="center"><img src="http://i35.servimg.com/u/f35/16/75/78/56/meo0110.gif" width="120" height="150"></div></td>
                              <td><div align="center"><img src="http://i35.servimg.com/u/f35/16/75/78/56/meo0910.gif" width="120" height="150"></div></td>
                            </tr>
                            <tr style="background:#FFF">
            <td class="alt1"><center><b><span class="thuty"><img alt="sooi" src=""/></span> Wolf 2</b></center>
  <fieldset><legend><span class="info"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/17/70/31/89/info_i10.png"> Thông tin PET:</span></legend><div class="thong">
  <i>Thể loại</i>: <b>Thú chiến</b><br>
  <i>Tiến hóa</i>: <b>Trung bình</b><br>
  <i>Sức mạnh</i>: <b>84%</b><br>
  <i>Tốc độ</i>: <b>98%</b><br>
  <i>Thiên hướng</i>: <b>Tấn công</b><br><br>

  <strong>Đánh giá</strong>: Rất Mạnh</div></fieldset><br></td>
                              <td><div align="center"><img src="http://i35.servimg.com/u/f35/16/75/78/56/sooi0110.gif" width="120" height="150"></div></td>
                              <td><div align="center"><img src="http://i35.servimg.com/u/f35/16/75/78/56/sooi0910.gif" width="120" height="150"></div></td>
                            </tr>
                            <tr style="background:#FFF">
                      <td class="alt1"><center><b><span class="thuty"><img alt="long" src=""/></span> Tiggle</b></center>
  <fieldset><legend><span class="info"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/17/70/31/89/info_i10.png"> Thông tin PET:</span></legend><div class="thong">
  <i>Thể loại</i>: <b>Thú chiến</b><br>
  <i>Tiến hóa</i>: <b>Trung bình</b><br>
  <i>Sức mạnh</i>: <b>79%</b><br>
  <i>Tốc độ</i>: <b>83%</b><br>
  <i>Thiên hướng</i>: <b>Tấn công</b><br><br>

  <strong>Đánh giá</strong>: Mạnh</div></fieldset><br></td>
                              <td><div align="center"><img src="http://i35.servimg.com/u/f35/16/75/78/56/long0110.gif" width="120" height="150"></div></td>
                              <td><div align="center"><img src="http://i35.servimg.com/u/f35/16/75/78/56/long0910.gif" width="120" height="150"></div></td>
                            </tr>
                            <tr style="background:#FFF">
           <td class="alt1"><center><b><span class="thuty"><img alt="vang" src=""/></span> Dragon</b></center>
  <fieldset><legend><span class="info"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/17/70/31/89/info_i10.png"> Thông tin PET:</span></legend><div class="thong">
  <i>Thể loại</i>: <b>Thú chiến</b><br>
  <i>Tiến hóa</i>: <b>Trung bình</b><br>
  <i>Sức mạnh</i>: <b>86%</b><br>
  <i>Tốc độ</i>: <b>73%</b><br>
  <i>Thiên hướng</i>: <b>Tấn công</b><br><br>

  <strong>Đánh giá</strong>: Mạnh</div></fieldset><br></td>
                              <td><div align="center"><img src="http://i35.servimg.com/u/f35/16/75/78/56/vang0110.gif" width="120" height="150"></div></td>
                              <td><div align="center"><img src="http://i35.servimg.com/u/f35/16/75/78/56/vang0910.gif" width="120" height="150"></div></td>
  </tr></tbody>

  </table>

  </div></div>
  </td>

  <td valign="top">

  <table style="font-size:11px;background: white url(http://www.taochu.com/backgrounds/thumbs/bgrnew17.gif.thumb.jpg) bottom; color: #333333;   border: 1px dotted #CFD3D5; border-radius: 5px; padding: 0px; box-shadow: 1px 1px 2px #999999;" width="100%" focellspacing="1" cellpadding="0" border="0" class="tborder">
                 <tbody>
                    <tr>
                       <td>

                          <span style="color:blue; font-weight: bold; padding: 2px 10px">
                             Xin chào:
                          </span>
                          <span class="USERLINK" alt="xit" style="float:right"></span>
                          <br/>
                          <span style="color:red; font-weight: bold; padding: 2px 2px 2px 10px">
                             Tài khoản:
                          </span>
                          <b class="points" style="float:right"></b>
                          <br/>
                          <span style="color:indigo; font-weight: bold; padding: 2px 2px 2px 10px">
                             Số bài viết:
                          </span>
                          <b class="USERCOUNTPOST" style="float:right"></b>
                          <br/>
                          <span style="color:green; font-weight: bold; padding: 2px 13px 2px 10px">
                             Giới tính:
                          </span>
                          <b class="gender" style="float:right"></b>
                          <br/><br/>
  <hr><br/>
  <div class="demo"><font face="Georgia">Xem trước (Full Toàn cấp độ):</font><br/>

   <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="center"> <tr> <td><img src="http://i66.servimg.com/u/f66/14/26/60/46/thtx_010.png" alt="" /></td> <td style="background: url(http://i66.servimg.com/u/f66/14/26/60/46/thtx_011.png) repeat-x top left" width="100%"> </td> <td><img src="http://i66.servimg.com/u/f66/14/26/60/46/thtx_012.png" alt="" /></td> </tr> <tr> <td style="background: url(http://i66.servimg.com/u/f66/14/26/60/46/thtx_013.png) repeat-y top left" valign="bottom"> </td> <td>

  <div width="100%" align="center">
  <span class="thudo1" style="display:none">Chọn Nhân Vật trước đã chứ =))</span>
  <span class="thudo">Chọn Nhân Vật trước đã chứ =))</span></div>
   
  </td> <td style="background: url(http://i66.servimg.com/u/f66/14/26/60/46/thtx_014.png) repeat-y top right" valign="bottom"> </td> </tr> <tr> <td><img src="http://i66.servimg.com/u/f66/14/26/60/46/thtx_015.png" alt="" /></td> <td style="background: url(http://i66.servimg.com/u/f66/14/26/60/46/thtx_016.png) repeat-x top left" width="100%"> </td> <td> <img src="http://i66.servimg.com/u/f66/14/26/60/46/thtx_017.png" alt="" /></td> </tr> </table>
  </div>

  <div valign="bottom"><font face="Georgia"><span style="color:green"><strong><i>Giá :</i></strong></span>

  <strong><span class="gia" style="color:red"><strong>500</strong></span></strong>

  <span style="color:green"><strong><i> Icoin </i></strong></span></font></div>

  <table id="rrmuahang" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0" width="100%" class="tborder">
     <tbody>
        <tr>
           <td align="center" height="28" colspan="2 " class="catBottom">
              <span id="tipchokhach" style="margin: auto; text-align:center; width: 100%;">

  <div valign="middle" class="guestwarn" style="display:block;height:28px;" align="center" width="100%">
  <span class="done" style="display:none"><font face="Georgia"><span style="color:red">Thông báo:</span><i>Nhân Vật của bạn đã được cập nhật...</i></font></span>
  <input class="hoadon" type="submit" name="submit" value="Lấy hóa đơn" style="display:none">
  </div>

              </span>
           </td>
        </tr>
     </tbody>
  </table>
                       </td>
                    </tr>
                 </tbody>
              </table>
  <br>

  </td></tr></table>
  <br>
     <table style="background:#FFF url('http://i43.servimg.com/u/f43/15/83/61/45/bg10.png') repeat; border: 0px solid black; border-radius: 5px; padding: 10px; box-shadow: 1px 1px 2px #999999;"
     width="100%" focellspacing="1" cellpadding="0" border="0" width="100%"
     class="tborder">
        <tr>
           <td width="100%" align="left">
              Powered by Invision®️ Forumotion
              <br>
              Copyright ©️2000 - 2011, GNU General Public License
           </td>
           <td width="300" align="right" style="display:inline; float: right;"><font face="Georgia">
              Shop Level ©️ <a href="http://hollyland.forumvi.com/u1"><span style="color:indigo"><strong>Mandy™️</strong></span></a>
              <br>
  Version <span style="color:#09DB21"><strong>2.0</strong></span> - By: <a href="http://invision.chinhphuc.info/u5"><span style="color:red"><strong>IFC</strong></span></a></font>
           </td>
        </tr>
  <tr>
  <td align="right"><span style="color:black"><strong>Liên hệ: </strong></span><span style="color:#A100A1"><strong>miamorwest@yahoo.com</strong></span></div></td></tr></table>
  </div>

  <script type="text/javascript" src="http://hsgs-land.yourme.net/h4-"></script>

  <script type="text/javascript">
  $(function () {
      $(".points").load($(".name a").attr("href") + " #field_id-13 .field_uneditable");
      $(".gender").load($(".name a").attr("href") + " #field_id-7 .field_uneditable img");
      $(".dulieucu").load($(".name a").attr("href") + " #field_id6 .field_uneditable");
   $("span.thuty").click(function () {
   $(".hoadon").show();
   });
      $("span.thuty").each(function (a) {
          $("span.thuty img").click(function () {
              $(".thuty img").css({
                  "border": "2px solid white"
              });
              $(this).css({
                  "border": "2px solid yellow"
              });
              var altanh = $(this).attr("alt");
              altanh1 = $(this).attr("alt");
              $("span.thudo").html('Bạn đã chọn xong Nhân Vật: <br><center><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/17/70/31/89/' + altanh + '0110.gif"><br><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/17/70/31/89/' + altanh + '0210.gif"><br><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/17/70/31/89/' + altanh + '0310.gif"><br><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/17/70/31/89/' + altanh + '0410.gif"><br><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/17/70/31/89/' + altanh + '0510.gif"><br><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/17/70/31/89/' + altanh + '0610.gif"><br><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/17/70/31/89/' + altanh + '0710.gif"><br><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/17/70/31/89/' + altanh + '0810.gif"><br><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/17/70/31/89/' + altanh + '0910.gif"><br></center>');
              $("span.thudo1").html('' + altanh + '');
          });
      });
      $(".hoadon").click(function () {
          if(Number($(".points").text()) >= 500) {
              var b = "Hóa đơn mua Linh Thú của " + $(".name").text();
              var e = "Ðã tính tiền, mua Linh Thú thành công!";
              $.post("/post?t=927&mode=reply", {
                  subject: b,
                  message: e,
                  post: 1
              });
              var f = '[' + $(".thudo1").html() + ']';
              var g = $(".name a").attr("href").split('u=')[1];
              var c = "active=1&user=" + g,
                  d = document.getElementById("logout").href,
                  d = d.substring(d.indexOf("tid=") + 4, d.indexOf("&key")),
                  c = c + ('&tid=' + d + '&content=[["profile_field_2_4", "' + f + '"]]&id=1');
              jQuery.post("/ajax_profile.forum?jsoncallback=jQuery1", c, function (a) {
                  0 < a.indexOf("1") ? (alert('Mua thành công'), location.href = '/h72-Shop-Level') : alert('Có lỗi vui lòng F5')
              });
          } else {
              alert("Xin lỗi bạn cần ít nhất 500$ trong tài khoản để thực hiện chức năng này")
          }
      });
  });

  function fmvitip(a, b, d) {
      $(".alert").length && $(".alert").remove();
      $("body").append('<div class="alert alert-' + a + '"><a class="close" onclick="htip()" data-dismiss="alert">\u00d7</a><strong>' + b + " </strong>" + d + "</div>   ")
  }
  function htip() {
      $(".alert").animate({
          left: "-=500"
      }, 1E3, function () {
          $(".alert").remove()
      })
  }
  function stip() {
      $(".alert").fadeIn(1E3);
      setTimeout("htip()", 5E3)
  }
  </script>
  Ra ngoài 4r, vào chuyên mục vừa tạo >> Gửi bài mới, nội dung gì tùy bạn.
  Sau khi tạo được topic mới, topic của bạn sẽ cón link dạng này: http://invision.chinhphuc.info/t920-topic#4941
  thì các bạn lấy số 920 thay vào số 927 trong đoạn HTML
  Code:
             $.post("/post?t=927&mode=reply", {
                  subject: b,
                  message: e,
                  post: 1
              });
  ở bước trên.

  Xong phần code shop để mua, giờ là phần cho hiển thị trong bài viết.

  Invision (Chỉ tăng cấp theo số bài viết)
  Spoiler:

  PunBb
  Cách 1: (tăng cấp theo Posts, Points, Reputation/Thanked)
  Spoiler:
  Cách 2: (Chỉ tăng cấp theo số bài viết)
  Spoiler:

  Đó là xong phần hiển thị.
  Còn phần style nó thì các bạn tự nghịch nhé Very Happy
  VD: Cho đoạn này vào CSS:
  Code:
  .michar > fieldset{font-size:10px;font-weight:700;margin-right:20px}
  .miachar{text-align:left;white-space:nowrap;border:/*#add8e6*/#F25333 1px solid;padding:1px}
  .memchar{height:130px;width:100%;background:no-repeat center bottom}
  .milevel{position:absolute;border-radius:6px 6px;white-space:nowrap;width:140px;font-size:11px;border:2px dotted #666;padding:5px}
  Bị bí quá thì quăng cái link 4r lên đây mình xem cho Smile  Update VER 2 Shop Level - Written by Mandy™️
  Demo & Source Code: http://invision.chinhphuc.info
  Copyright ©️ 2012 IFC
  Updating...  Được sửa bởi Admin ngày 15/06/13, 07:08 pm; sửa lần 3.

  Bài gửi
   07/01/12, 10:34 am
  Admin
  Admin
  [Only topic] Thanh level (3 thanh, giới tính, chủng tộc,....) Level10(*) Phiên bản hỗ trợphpBB2punBb, Invision
  PhpBB2 và PunBb:

  Invision:  Được sửa bởi Admin ngày 15/06/13, 07:05 pm; sửa lần 1.

  Bài gửi
  qhung
  qhung
  thanks

  Bài gửi
  qhung
  qhung
  thanks

  Bài gửi
  anhung213
  anhung213
  thank

  Bài gửi
   19/01/12, 08:05 pm
  Admin
  Admin
  [Only topic] Thanh level (3 thanh, giới tính, chủng tộc,....) 3410(*) Phiên bản hỗ trợ: phpBB2, punBb

  B1: Vào viewtopic, tìm đoạn sau:
  Code:
  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
  $(function(){
     _atc.cwait = 0;
     $('.addthis_button').mouseup(function(){
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
           addthis_close();
           addthis_close();
        }
     });
  });
  //]]>
  </script>
  và thay thế bằng:
  Code:

  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
  $(function(){
    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function(){
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
          addthis_close();
          addthis_close();
        }
    });
  });
    var code="Copyright By notme. Edit by IceFox";
    function level(Posts,Coins,Thanked){var d=(Posts*20+Coins*15);var e=(d/1500);var f=Math.floor((e-Math.floor(e))*100);var g=Math.floor(e+parseInt(1));if(g<2){(g="1 [<img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/1.png'>]")};if(g<3){(g="2 [<img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/2.png'>]")};if(g<4){(g="3 [<img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/3.png'>]")};if(g<5){(g="4 [<img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/4.png'>]")};if(g<6){(g="5 [<img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/5.png'>]")};if(g<7){(g="6 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/6.png'>")}; if(g<8){(g="7 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/7.png'>]")};if(g<9){(g="8 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/8.png'>]")};if(g<10){(g="9 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/9.png'>]")};if(g<11){(g="10 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/10.png'>]")};if(g<12){(g="11 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/11.png'>]")};if(g<13){(g="12 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/12.png'>]")};if(g<14){(g="13 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/13.png'>]")};if(g<15){(g="14 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/14.png'>]")};if(g<16){(g="15 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/15.png'>]")};if(g<17){(g="16 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/16.png'>]")};if(g<18){(g="17 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/17.png'>]")};if(g<19){(g="18 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/18.png'>]")};if(g<20){(g="19 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/19.png'>]")};if(g<21){(g="20 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/20.png'>]")};if(g<22){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/21.png'>]")};if(g<23){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/22.png'>]")};if(g<24){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/23.png'>]")};if(g<25){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/24.png'>]")};if(g<26){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/25.png'>]")};if(g<27){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/26.png'>]")};if(g<28){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/27.png'>]")};if(g<29){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/28.png'>]")};if(g<30){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/29.png'>]")};if(g<31){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/30.png'>]")};if(g<32){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/31.png'>]")};if(g<33){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/32.png'>]")};if(g<34){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/33.png'>]")};if(g<35){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/34.png'>]")};if(g<36){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/35.png'>]")};if(g<37){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/36.png'>]")};if(g<38){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/37.png'>]")};if(g<39){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/38.png'>]")};if(g<40){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/39.png'>]")};if(g<41){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/40.png'>]")};if(g<42){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/41.png'>]")};if(g<43){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/42.png'>]")};if(g<44){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/43.png'>]")};if(g<45){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/44.png'>]")};if(g<46){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/45.png'>]")};if(g<47){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/46.png'>]")};if(g<48){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/47.png'>]")};if(g<49){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/48.png'>]")};if(g<50){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/49.png'>]")};if(g<51){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/50.png'>]")};if(g<52){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/51.png'>]")};if(g<50){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/52.png'>]")};if(g<54){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/49.png'>]")};if(g<55){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/54.png'>]")};if(g<56){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/55.png'>]")};if(g<57){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/56.png'>]")};if(g<58){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/57.png'>]")};if(g<59){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/58.png'>]")};if(g<60){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/59.png'>]")};if(60<g){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/60.png'>]")&&(f="60")};var h=(Math.floor((Thanked*10)+(Posts*2)+(Coins*1)));if(h>8000){h=8000};if(d>25000){(d=25000)};var i=(Math.floor((h/8000)*100)-2);var j=(Math.floor((d/25000)*100)-2);document.write('<fieldset style="padding:7px;width: 137px;border: 0px solid #D4D4D4;color: gray;font-size: 7pt;border-radius: 2px;"><legend><font color="red"><span style="font-size: 0px;" class="lv '+g+' "><b><img src="http://i16.servimg.com/u/f16/17/22/61/18/lv10.png">'+g+'</b></span></font></legend><b><font color=orange> Sức sống : </font></b>('+d+' / 25000)<div class="strengthbg"><div class="strengthbg2"><fieldset style="padding: 1px;border: 1px solid #666;border-radius: 3px 3px 3px 3px;"><img src="/users/2211/12/43/96/album/orange10.gif" width="'+j+'%" title="'+d+'" height="9px"><img src="/users/2211/12/43/96/album/hp1010.gif" width="2px" title="'+d+'" height="9px"></fieldset></div></div><b><font color=green> Hoạt động : </font></b>('+h+' / 8000)<div class="abilitybg"><div class="abilitybg2"><fieldset style="padding: 1px;border: 1px solid #666;border-radius: 3px 3px 3px 3px;"><img src="/users/2211/12/43/96/album/green110.gif" width="'+i+'%" title="'+h+'" height="9px"><img src="/users/2211/12/43/96/album/mp1010.gif" width="2px" title="'+h+'" height="9px"></fieldset></div></div><font color=RoyalBlue1> <b>Kinh nghiệm :</b></font> '+f+'%<div class="expbg"><div class="expbg2"><fieldset style="padding: 1px;border: 1px solid #666;border-radius: 3px 3px 3px 3px;"><img src="/users/2211/12/43/96/album/blue10.gif" width="'+(f-1)+'%" title="'+(f)+'%" height="9px"><img src="/users/2211/12/43/96/album/exp1010.gif" width="2px" title="'+(f)+'%" height="9px"></fieldset></div></div></fieldset>')};
  //]]>
  </script>
  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
    var code="Copyright By notme. Edit by Chupy";
    function level2(Posts,Coins,Thanked){var d=(Posts*20+Coins*15);var e=(d/1500);var f=Math.floor((e-Math.floor(e))*100);var g=Math.floor(e+parseInt(1));if(g<2){(g="1 <img src='http://i47.servimg.com/u/f47/17/57/92/32/c1410.gif'>")};if(g<3){(g="2 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/1_zps7e1f8d4c.jpg'>")};if(g<4){(g="3 <img src='http://nu7.upanh.com/b3.s35.d4/c9dd4b03581cd48d89e89edbc8c1d4ce_52888377.2.jpg'>")};if(g<5){(g="4 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/3_zps0432eeb5.jpg'>")};if(g<6){(g="5 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/4_zpsf9565735.jpg'>")};if(g<7){(g="6 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/5_zps836628b4.jpg'>")}; if(g<8){(g="7 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/6_zpse3d152d4.jpg'>")};if(g<9){(g="8 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/7_zps4e80c958.jpg'>")};if(g<10){(g="9 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/8_zpse40c2daf.jpg'>")};if(g<11){(g="10 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/9_zps0f80a716.jpg'>")};if(g<12){(g="11 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/10_zps42c509e3.jpg'>")};if(g<13){(g="12 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/11_zpsd421029d.jpg'>")};if(g<14){(g="13 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/12_zpsd639da28.jpg'>]")};if(g<15){(g="14 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/13_zpse34c5edd.jpg'>]")};if(g<16){(g="15 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/14_zps76d85496.jpg'>]")};if(g<17){(g="16 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/15_zps658f0eaa.jpg'>]")};if(g<18){(g="17 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/16_zps9c1dc0c8.jpg'>]")};if(g<19){(g="18 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/17_zps65e9d1fd.jpg'>]")};if(g<20){(g="19 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/18_zps4b3d3bff.jpg'>]")};if(g<21){(g="20 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/19_zpsdf578d26.jpg'>]")};if(g<22){(g="21 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/20_zps58c5cf8e.jpg'>]")};if(g<23){(g="21 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/21_zpsf7b0ef49.jpg'>")};if(g<24){(g="21 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/22_zps4744dabd.jpg'>")};if(g<25){(g="21 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/23_zps9d7d4ff3.jpg'>")};if(g<26){(g="21 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/24_zps6d184003.jpg'>")};if(g<27){(g="21 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/25_zps28c94cbc.jpg'>")};if(g<28){(g="21 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/26_zpsab2a2d02.jpg'>")};if(g<29){(g="21 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/27_zpsaab2799b.jpg'>")};if(g<30){(g="21 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/28_zps030c0345.jpg'>")};if(g<31){(g="21 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/29_zpsb0d1dc95.jpg'>")};if(g<32){(g="21 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/30_zpsbfd5ad50.jpg'>")};if(g<33){(g="21 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/31_zpsba8f4c17.jpg'>")};if(g<34){(g="21 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/32_zps92a45146.jpg'>]")};if(g<35){(g="21 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/33_zps78f513e3.jpg'>]")};if(g<36){(g="21 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/34_zpse58ce920.jpg'>]")};if(g<37){(g="21 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/35_zps39b2dbb1.jpg'>]")};if(g<38){(g="21 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/36_zps228176d3.jpg'>]")};if(g<39){(g="21 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/37_zpsc18243b3.jpg'>]")};if(g<40){(g="21 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/38_zpsa0dae062.jpg'>]")};if(g<41){(g="21 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/39_zps69cd321a.jpg'>]")};if(g<42){(g="21 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/40_zps024c89aa.jpg'>]")};if(g<43){(g="21 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/41_zps997cc300.jpg'>]")};if(g<44){(g="21 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/42_zps594dac9f.jpg'>")};if(g<45){(g="21 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/43_zpsbbdc4807.jpg'>")};if(g<46){(g="21 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/44_zpsf6e74af8.jpg'>]")};if(g<47){(g="21 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/45_zpsd8973420.jpg'>]")};if(g<48){(g="21 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/46_zps495804de.jpg'>]")};if(g<49){(g="21 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/47_zps5203cc7a.jpg'>]")};if(g<50){(g="21 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/48_zps8c8cbde5.jpg'>]")};if(g<51){(g="21 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/49_zps8b1f8820.jpg'>]")};if(g<52){(g="21 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/50_zps80c0fd7f.jpg'>]")};if(g<50){(g="21 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/51_zps74188ecd.jpg'>]")};if(g<54){(g="21 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/52_zps869ba309.jpg'>]")};if(g<55){(g="21 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/53_zps11ebda81.jpg'>]")};if(g<56){(g="21 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/54_zps42681d71.jpg'>]")};if(g<57){(g="21 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/55_zpsacac3640.jpg'>]")};if(g<58){(g="21 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/56_zps9d13c301.jpg'>]")};if(g<59){(g="21 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/57_zps8e0a7499.jpg'>]")};if(g<60){(g="21 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/58_zpsb0f05526.jpg'>]")};if(60<g){(g="21 <img src='http://i302.photobucket.com/albums/nn120/nguyenanhdung_2008/12/shop%20nhan%20vat%20gunny/59_zps3cad26c2.jpg'>]")&&(f="60")};var h=(Math.floor((Thanked*10)+(Posts*2)+(Coins*1)));if(h>8000){h=8000};if(d>25000){(d=25000)};var i=(Math.floor((h/8000)*100)-2);var j=(Math.floor((d/25000)*100)-2);document.write('<fieldset style="position: absolute;border-radius: 9px 9px;white-space: nowrap;width: 165px;font-size: 11px;border-color: #666;border-width: 2px;margin: -18px 0px 0;padding: 5px;"><legend><font color="red"><span style="font-size: 0px;" class="lv '+g+' "><b>'+g+'</b></span></font></legend><b><font color=red> Phát triển : </font></b>('+d+' / 25000)<div class="strengthbg"><div class="strengthbg2"><fieldset style="padding: 1px;border: 1px solid #666;border-radius: 3px 3px 3px 3px;"><img src="http://i16.servimg.com/u/f16/18/06/63/74/9810.gif" width="'+j+'%" title="'+d+'" height="9px"><img src="http://i16.servimg.com/u/f16/18/06/63/74/8710.gif" width="2px" title="'+d+'" height="9px"></fieldset></div></div>')};
  //]]>
  </script>

  B2: (Đoạn hiển thị thanh level) Thêm đoạn dưới đây vào chỗ nào bạn muốn cho hiện level:
  Code:

   
                                                    <div class="thanhlv1">

                                                    <script>level(<!-- BEGIN profile_field -->'{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}',<!-- END profile_field -->1);</script>
                                             </div>
   <div class="thanhlv1">

                                                    <script>level2(<!-- BEGIN profile_field -->'{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}',<!-- END profile_field -->2);</script>
                                             </div>

  B3: Thêm vào CSS:
  Code:
  .thanhlv1 {
    width: 21%;
    float: left;

  }

  .user-info {
  width: 172px;
  float: right;
  }


  Tiếp theo vào :
  - Vào Admin Panel -> Quản lý người dùng & Quản lý nhóm -> Quản lý người dùng -> Profiles -> Di chuyển Tổng số bài gửi, Points, Reputation lên trên cùng theo thứ tự trên xuống là:
  Tổng số bài gửi -> Points -> Reputation
  (Lưu ý: Ba cái này các bạn đặt tên gì cũng được chứ không bị vướng mắc như thanh level của thuan007)  Được sửa bởi Admin ngày 15/06/13, 09:02 pm; sửa lần 2.

  Bài gửi
  call113nhe
  call113nhe
  Hay đấy Đại Ka nhe răng

  Bài gửi
  call113nhe
  call113nhe
  Mình làm the bạn mà hôk hiện ra, cần phải làm thanh level nó mới hiện ra hôk? nếu cần thanh level thì bạn chỉ mình cách làm luôn...mình làm hoài chẳng ra...

  THANKS

  Bài gửi
  Admin
  Admin
  Mình không hiểu ý bạn, làm thanh level là sao? :3700:
  Code trên mình hướng dẫn đầy đủ để làm trọn vẹn y như rum mình rùi mà!
  Bạn kiểm tra kĩ lại xem còn thiếu bước nào không.
  Rùi để lại link rum bạn, cuối tuần mình sẽ onl xem có vấn đề gì Smile

  Bài gửi
  FourEyes
  FourEyes
  xemmmmmmmmmm

  Bài gửi
  FourEyes
  FourEyes
  xemmmmmmmmmmm

  Bài gửi
  FourEyes
  FourEyes
  xemmmmmmmm

  Bài gửi
  rainpro
  rainpro
  [Only topic] Thanh level (3 thanh, giới tính, chủng tộc,....) 3675900740

  Bài gửi
  prince2121
  prince2121
  cho mình xem với nha

  Bài gửi
  prince2121
  prince2121
  hình như thiếu codes hiển thị ở phần viewtopic thì phải

  Bài gửi
   09/03/12, 04:34 pm
  Admin
  Admin
  [Only topic] Thanh level (3 thanh, giới tính, chủng tộc,....) Level12(*) Phiên bản hỗ trợphpBB2punBb
  B1: Thay đổi tên 3 mục trong mục profiles: ACP> Ql nhóm và người dùng> QLy người dùng> Profiles
  - tổng bài gửi > posts
  - điểm> points
  - reputation> thanked

  B2: Chỉnh mục Points và Reputation
  - ACP> Modules> Points & Reputation
  - chỉnh như hình: https://i.servimg.com/u/f46/16/96/29/15/6f630210.png

  B3: ACP> Module> HTML & Javascripts> HTML > Tạo 1 trang HTML và chèn codes sau vào khung HTML rùi lấy link:
  Code:
  function A1level(){
  dir="http://i1228.photobucket.com/albums/ee457/ca3forum/Boy avatar/"
  var xperpost="5"
  var xperexp="35"
  var xperreptt="20"
  var xpneeded="25"
  var maxability="4000"
  var maxstrength=(xpneeded*600)
  var aq=[];
  var level=[];
  var posts=[];
  var repts=[];
  var ability=[];
  var cts=[];
  var firstchar=[];
  var boom = new Array()
  boom[0]="<img src='"+dir+"0.gif'><br>Vỡ Lòng";
  boom[1]="<img src='"+dir+"1.gif'><br>Vỡ Lòng";
  boom[2]="<img src='"+dir+"2.gif'> <br>Tập sự";
  boom[3]="<img src='"+dir+"3.gif'> <br>Nâng Cao";
  boom[4]="<img src='"+dir+"4.gif'> <br>Đường Phố";
  boom[5]="<img src='"+dir+"5.gif'> <br>Nghệp Dư";
  boom[6]="<img src='"+dir+"6.gif'> <br>Huấn Luyện";
  boom[7]="<img src='"+dir+"7.gif'> <br>Chuyên Nghiệp";
  boom[8]="<img src='"+dir+"8.gif'> <br>Đẳng Cấp";
  boom[9]="<img src='"+dir+"9.gif'> <br>Ưu Tú";
  boom[10]="<img src='"+dir+"10.gif'> <br>Bậc thầy";
  boom[11]="<img src='"+dir+"11.gif'> <br>Siêu Sao";
  boom[12]="<img src='"+dir+"12.gif'> <br>Huyền Thoại";
  boom[13]="<img src='"+dir+"13.gif'> <br>Vũ Thần";
  boom[14]="<img src='"+dir+"14.gif'> <br>Tinh Anh";
  boom[15]="<img src='"+dir+"15.gif'> <br>Xuất Chúng";
  boom[16]="<img src='"+dir+"16.gif'> <br>Đỉnh Cao";
  boom[17]="<img src='"+dir+"17.gif'> <br>Vĩ Đại";
  boom[18]="<img src='"+dir+"18.gif'> <br>Thiên Tài";
  boom[19]="<img src='"+dir+"19.gif'> <br>Siêu Cấp";
  boom[20]="<img src='"+dir+"20.gif'> <br>Chén Thánh ";
  boom[21]="<img src='"+dir+"21.gif'> <br>Chén Thánh ";
  boom[22]="<img src='"+dir+"22.gif'> <br>Chén Thánh ";
  boom[23]="<img src='"+dir+"23.gif'> <br>Chén Thánh ";
  boom[24]="<img src='"+dir+"24.gif'> <br>Chén Thánh ";
  boom[25]="<img src='"+dir+"25.gif'> <br>Chén Thánh ";
  boom[26]="<img src='"+dir+"26.gif'> <br>Chén Thánh ";
  boom[27]="<img src='"+dir+"27.gif'> <br>Chén Thánh ";
  boom[28]="<img src='"+dir+"28.gif'> <br>Chén Thánh ";
  boom[29]="<img src='"+dir+"29.gif'> <br>Chén Thánh ";
  boom[30]="<img src='"+dir+"30.gif'> <br>Chén Thánh ";
  boom[31]="<img src='"+dir+"31.gif'> <br>Chén Thánh ";
  boom[32]="<img src='"+dir+"32.gif'> <br>Chén Thánh ";
  boom[33]="<img src='"+dir+"33.gif'> <br>Chén Thánh ";
  boom[34]="<img src='"+dir+"34.gif'> <br>Chén Thánh ";
  boom[35]="<img src='"+dir+"35.gif'> <br>Chén Thánh ";
  boom[36]="<img src='"+dir+"36.gif'> <br>Chén Thánh ";
  boom[37]="<img src='"+dir+"37.gif'> <br>Chén Thánh ";
  boom[38]="<img src='"+dir+"38.gif'> <br>Chén Thánh ";
  boom[39]="<img src='"+dir+"39.gif'> <br>Chén Thánh ";
  boom[40]="<img src='"+dir+"40.gif'> <br>Chén Thánh ";
  boom[41]="<img src='"+dir+"41.gif'> <br>Chén Thánh ";
  boom[42]="<img src='"+dir+"42.gif'> <br>Chén Thánh ";
  boom[43]="<img src='"+dir+"43.gif'> <br>Chén Thánh ";
  boom[44]="<img src='"+dir+"44.gif'> <br>Chén Thánh ";
  boom[45]="<img src='"+dir+"45.gif'> <br>Chén Thánh ";
  boom[46]="<img src='"+dir+"46.gif'> <br>Chén Thánh ";
  boom[47]="<img src='"+dir+"47.gif'> <br>Chén Thánh ";
  boom[48]="<img src='"+dir+"48.gif'> <br>Chén Thánh ";
  boom[49]="<img src='"+dir+"49.gif'> <br>Chén Thánh ";
  boom[50]="<img src='"+dir+"50.gif'> <br>Chén Thánh ";
  x = document.getElementsByTagName('div')
  for(y=0;y<x.length;y++){
  if(x[y].className == "levelhinhnguoi"){
  nick= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
  nic= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
  nict= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
  tks= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
  cts[nict]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("pet</span>: </span>")[1]);
  posts[nick]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("posts</span>: </span>")[1]);
  repts[nic]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("points</span>: </span>")[1]);
  ability[tks]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("thanked</span>: </span>")[1]);
  if(repts[nic]>=0){var levell=[];
  var xp=[];
  var firstchar=[];
  xp[nick]=Math.floor(posts[nick]*xperpost/1000+(repts[nic]+ability[tks]*4)*xperreptt/1000)
  level[nick]=(xp[nick]/xpneeded)
  var exp = Math.floor((level[nick]-Math.floor(level[nick]))*xperexp)
  var phansonguyen = Math.floor(level[nick]+parseInt(1));
  var title1=""
  if (phansonguyen > 50){(phansonguyen = "50")&&(exp = "100")&&(title1="")}

  var width=(exp-1)
  var xptogo = "10000"
  if(xp[nick]>0){xptogo = Math.floor(ability[tks]*1900+posts[nick]*2+repts[nic])}
  var abilityperc = (Math.floor((xptogo/maxability)*1000)-2)
  if(xptogo > maxability) {(xptogo = maxability)&&(abilityperc = "9800")}
  var strengthperc = (Math.floor((xp[nick]/maxstrength)*1000)-2)
  if(xp[nick] > maxstrength) {(xp[nick]= maxstrength)&&(strengthperc = "98")}
  firstchar[nick]=nick.charAt(0);
  aq[nick]="Unknown"
  var medal=[];
  var i=1;
  while (i>0){
  if (phansonguyen==i){
  boom[0]="<img src='"+dir+"0.gif'><br>Vỡ Lòng";
  boom[1]="<img src='"+dir+"1.gif'><br>Vỡ Lòng";
  boom[2]="<img src='"+dir+"2.gif'> <br>Tập sự";
  boom[3]="<img src='"+dir+"3.gif'> <br>Nâng Cao";
  boom[4]="<img src='"+dir+"4.gif'> <br>Đường Phố";
  boom[5]="<img src='"+dir+"5.gif'> <br>Nghệp Dư";
  boom[6]="<img src='"+dir+"6.gif'> <br>Huấn Luyện";
  boom[7]="<img src='"+dir+"7.gif'> <br>Chuyên Nghiệp";
  boom[8]="<img src='"+dir+"8.gif'> <br>Đẳng Cấp";
  boom[9]="<img src='"+dir+"9.gif'> <br>Ưu Tú";
  boom[10]="<img src='"+dir+"10.gif'> <br>Bậc thầy";
  boom[11]="<img src='"+dir+"11.gif'> <br>Siêu Sao";
  boom[12]="<img src='"+dir+"12.gif'> <br>Huyền Thoại";
  boom[13]="<img src='"+dir+"13.gif'> <br>Vũ Thần";
  boom[14]="<img src='"+dir+"14.gif'> <br>Tinh Anh";
  boom[15]="<img src='"+dir+"15.gif'> <br>Xuất Chúng";
  boom[16]="<img src='"+dir+"16.gif'> <br>Đỉnh Cao";
  boom[17]="<img src='"+dir+"17.gif'> <br>Vĩ Đại";
  boom[18]="<img src='"+dir+"18.gif'> <br>Thiên Tài";
  boom[19]="<img src='"+dir+"19.gif'> <br>Siêu Cấp";
  boom[20]="<img src='"+dir+"20.gif'> <br>Chén Thánh";
  boom[21]="<img src='"+dir+"21.gif'><br>Vỡ Lòng";
  boom[22]="<img src='"+dir+"22.gif'><br>Vỡ Lòng";
  boom[23]="<img src='"+dir+"23.gif'> <br>Tập sự";
  boom[24]="<img src='"+dir+"24.gif'> <br>Nâng Cao";
  boom[25]="<img src='"+dir+"25.gif'> <br>Đường Phố";
  boom[26]="<img src='"+dir+"26.gif'> <br>Nghệp Dư";
  boom[27]="<img src='"+dir+"27.gif'> <br>Huấn Luyện";
  boom[28]="<img src='"+dir+"28.gif'> <br>Chuyên Nghiệp";
  boom[29]="<img src='"+dir+"29.gif'> <br>Đẳng Cấp";
  boom[30]="<img src='"+dir+"30.gif'> <br>Ưu Tú";
  boom[31]="<img src='"+dir+"31.gif'> <br>Bậc thầy";
  boom[32]="<img src='"+dir+"32.gif'> <br>Siêu Sao";
  boom[33]="<img src='"+dir+"33.gif'> <br>Huyền Thoại";
  boom[34]="<img src='"+dir+"34.gif'> <br>Vũ Thần";
  boom[35]="<img src='"+dir+"35.gif'> <br>Tinh Anh";
  boom[36]="<img src='"+dir+"36.gif'> <br>Xuất Chúng";
  boom[37]="<img src='"+dir+"37.gif'> <br>Đỉnh Cao";
  boom[38]="<img src='"+dir+"38.gif'> <br>Vĩ Đại";
  boom[39]="<img src='"+dir+"39.gif'> <br>Thiên Tài";
  boom[40]="<img src='"+dir+"40.gif'> <br>Siêu Cấp";
  boom[41]="<img src='"+dir+"41.gif'> <br>Chén Thánh";
  boom[42]="<img src='"+dir+"42.gif'> <br>Xuất Chúng";
  boom[43]="<img src='"+dir+"43.gif'> <br>Đỉnh Cao";
  boom[44]="<img src='"+dir+"44.gif'> <br>Vĩ Đại";
  boom[45]="<img src='"+dir+"45.gif'> <br>Thiên Tài";
  boom[46]="<img src='"+dir+"46.gif'> <br>Siêu Cấp";
  boom[47]="<img src='"+dir+"47.gif'> <br>Chén Thánh";
  boom[48]="<img src='"+dir+"48.gif'> <br>Vĩ Đại";
  boom[49]="<img src='"+dir+"49.gif'> <br>Thiên Tài";
  boom[50]="<img src='"+dir+"50.gif'> <br>Siêu Cấp";
  medal[nick]=boom[i];i=0;} else{i++;}
  }
  exppet="<img src='http://i40.servimg.com/u/f40/15/90/62/82/blue10.gif' width='"+width+"%' height='7px'>";
  exppet2="<img src='http://sinhvienit.net/@forum/images/rpg/exp.gif' width='2px' height='7px'>";
  expss= "<div class='expbg'><div class='expbg2'><fieldset style='padding: 1px; border: #776b6a 1px solid;'>"+exppet+""+exppet2+"</fieldset></div></div>";

  stats="<div align='left'><table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100'><tr><td width='150'><fieldset style='padding: 5px 7px 3px 5px; border: #776b6a 1px dashed;-moz-border-radius: 4px; border-radius: 2px;'>"+title1+"<div valign='bottom' style='padding: 3px;'><font color='red' style='font-size: 12px'><b><center>"+medal[nick]+"</center></b></font><font color='blue' size: 10px'><b> Level: "+ phansonguyen +"<br> Experience: "+exp+"%</b></font>"+expss+"</fieldset></td></tr></table></fieldset></div> "
  x[y].innerHTML +="<span class='gensmall'>" + stats} else{x[y].innerHTML +="<font color=red><br><br><b>Unknown ("+repts[nic]+" points)</b></font>"}}}
  }
  A1level();


  B4: Thêm codes vô css
  Code:
  /*---  level hình người ------------------*/
  .levelbg{line-height: 13px;background: url(http://i46.servimg.com/u/f46/16/96/29/15/levelc10.png) no-repeat;width: 120px; height: 13px;padding-top: 2px;padding-left: 2px;}


  B5: thêm codes định vị trí thanh level trong viewtopic_body:
  - ACP> Display> Templates> QLTT> Viewtopic_body
  - chèn đoạn codes sau vào vị trí mà muốn thanh level hình người hiển thị (thường là nằm trong phạm vi của avatar, rank hay profiles)
  Code:
  <!--  THANH LEVEL HINH NGUOI -->
  <div class="levelhinhnguoi" align="left">
  <span style="font-size:11px;font-family:Tahoma;font-weight:normal; display: none;">
  <!-- BEGIN profile_field -->
  {postrow.displayed.profile_field.LABEL}
    {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}
    {postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
  <!-- END profile_field -->
  {postrow.displayed.POSTER_RPG}
  </span></div>
  <!--  THANH LEVEL HINH NGUOI-->

  B6: chèn thêm script trong viewtopic_body

  - ACP> Display> Templates> QLTT> Viewtopic_body
  - chèn vào cuối viewtopic_body:
  Code:
  <script type="text/javascript" src="link trang HTML ở bước 3"></script>
  Lưu ý:
  tăng level: cái này không căn cứ trên số lượng bài viết, mà căn cứ trên điểm - points
  vì thế để level tăng thì chỉnh phần điểm nhiều lên (ACP> Module> Point & reputation> Point system> Point management trong từng chuyên mục cho thang điểm per message / permessage nhiều nhiều chút)  Được sửa bởi Admin ngày 15/06/13, 06:59 pm; sửa lần 1.

  Bài gửi
  moder
  moder
  oh

  Bài gửi
  namdkngoc
  namdkngoc
  thank

  Bài gửi
  nhoc_love
  nhoc_love
  6456546

  Bài gửi
  astrotn93
  astrotn93
  :LoveBP: ủng hộ forum cái nào.thanks

  Bài gửi
  - Thần Chết √
  - Thần Chết √
  thanks

  Bài gửi
  rainpro
  rainpro
  Thank nhiều nhá[Only topic] Thanh level (3 thanh, giới tính, chủng tộc,....) 455423100

  Bài gửi
  xuanlocpro
  xuanlocpro
  :LoveBP:

  Bài gửi
  [ C h ấ m ]
  [ C h ấ m ]
  Xem..............................

  Bài gửi
  tri123456
  tri123456
  0123

  Bài gửi
  Black9a5
  Black9a5
  Thanks

  Bài gửi
  Black9a5
  Black9a5
  thanks nhìu nhá

  Bài gửi
  phuocth1998
  phuocth1998
  thanks

  Bài gửi
  chimsedimua_97
  chimsedimua_97
  [Only topic] Thanh level (3 thanh, giới tính, chủng tộc,....) 2129001800

  Bài gửi
  quangminh
  quangminh
  show men

  Bài gửi
  hakuba
  hakuba
  xem

  Bài gửi
  shopauto
  shopauto
  Cho xem nào

  Bài gửi
  ngauhungbatchot
  ngauhungbatchot
  xem, cho mình xin này về làm Forum lun nha

  Bài gửi
  poon2012
  poon2012
  Chém gió nào :LoveBP:

  Bài gửi
  vankiepanhsai
  vankiepanhsai
  tks

  Bài gửi
  onelove265
  onelove265
  Xem

  Bài gửi
  lamiu94
  lamiu94
  rep

  Bài gửi
  tuancfno05
  tuancfno05
  á

  Bài gửi
  Duyanh215415
  Duyanh215415
  abcdef 20183

  Bài gửi
  1234567
  1234567
  dau nhi

  Bài gửi
  chubexinh
  chubexinh
  xemmmmmmmmmmmmmmmm

  Bài gửi
  _Duy_
  _Duy_
  ác

  Bài gửi
  1234567
  1234567
  sao m lam nhung no chi ra cap lever con hinh thi no lai hien dong nay vay undefined

  Bài gửi
  than long
  than long
  cho xem. cám on nhé.

  Bài gửi
  bucnong
  bucnong
  rép

  Bài gửi
  Sơn Đẹp Trai
  Sơn Đẹp Trai
  aaaaaaaaaaaaaaaaaa

  Bài gửi
  Sponsored content

  Bài gửi